A- A A+
Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind"

นางจันทร์ชม   จินตยานนท์

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วุฒิการศึกษา

รัฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์/ปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

๑.      การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

๒.      การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓.      การส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔.      การจัดทำรายงานประเทศตามสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน

-          กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

-          อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

-          อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
  ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

๕.      การส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

-          ออกแบบ ผลิตสื่อ และเผยแพร่

-          โครงการนำร่องเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

-          สร้างเครือข่าย/อาสาสมัคร เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

-          ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบ ผลิต และเผยแพร่สื่อสิทธิเสรีภาพ

      ในชุมชน

-     ศิลปินและสื่อพื้นบ้านเพื่อการถ่ายทอดความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพ

๖.      การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด และคำของบประมาณ

๗.      การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

๘.     การดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคส่วนอื่น เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ร่วมจัดประชุม/สัมมนา/รณรงค์ เป็นต้น

๙.     การดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ.ตรัง

๑๐.การดำเนินโครงการการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่หลักการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษ อื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี

   ๑๑.การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

    ๑๒.การดำเนินงานกองทุนยุติธรรม เพื่อให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใดๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม โดยช่วยเหลือด้านหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุฯ ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากากรกระทำความผิดทางอาญา สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขของกองทุน