A- A A+
Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind"
วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 (เข้าดู 237 ครั้ง)
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สิทธิมนุษยชน และก.ม.อื่นๆ
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 (เข้าดู 539 ครั้ง)
รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 (เข้าดู 592 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 (เข้าดู 574 ครั้ง)
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี 2559
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 (เข้าดู 501 ครั้ง)
แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 (เข้าดู 578 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 (เข้าดู 792 ครั้ง)
เอกสารประกอบการอบรมตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหาร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 (เข้าดู 750 ครั้ง)
ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง นโยบายการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล
แสดงข่าวทั้งหมด