กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

  สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2563 (กรกฎาคม 2563)
  สถิติิ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2563 (มิถุนายน 2563)
  สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2563 (พฤษภาคม 2563)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2563 (เมษายน 2563)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2563 (มีนาคม 2563)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2563 (กุมภาพันธ์ 2563)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2563 (มกราคม 2563)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2563 (ธันวาคม 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (กันยายน 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (กรกฎาคม 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (มิถุนายน 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (พฤษภาคม 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (เมษายน 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (มีนาคม 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (มกราคม 2562)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (ธันวาคม 2561)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (พฤศจิกายน 2561)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2562 (ตุลาคม 2561)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2561 (กันยายน 2561)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2561 (สิงหาคม 2561)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2561 (กรกฎาคม 2561)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2561 (มิถุยายน 2561)

สถิติ สชง. ประจำปีงบประมาณ 2545 ถึง 2561 (พฤษภาคม 2561)