กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
  ประกาศกรมฯ​ เรื่องการเบิกจ่าย​ อาหาร​ อาหารว่างและเครื่องดื่ม
  ระเบียบกระทรวงการคลัง​ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ​ พ.ศ.2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติม​
  หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง​ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกค่าเบี้ยประชุมบุคคลหรือคณะกรรมการ​
  ประกาศกระทรวงการคลัง​ รายชื่อกรรมการ​ คณะกรรมการฯ​ และคณะอนุกรรมการ​ ที่ได้ค่าเบี้ยประชุม
  พรฏ.เบี้ยประชุม​ ปี​ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม​ จนถึง​ ฉบับที่​ 3​ พ.ศ.2555
  หนังสือแจ้งระเบียบคณะกรรมการ และคำสั่งคณะกรรมการ
  หนังสือประสานส่งสื่อรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการพิจารณาฯ สนับสนุนสยจ.เพื่อใช้จัดประชุมอนุกรรมการฯ
 คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด
 คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำภูมิภาค (ชุดเดิม)
 คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด (ชุดเดิม)
 ระเบียบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ว่าด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
 รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 6/2562