กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

Process 2560

1.การกำหนดกระบวนการที่สำคัญ (กระบวนการสร้างคุณค่า) ดาวน์โหลดเอกสาร

2.การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ดาวน์โหลดเอกสาร

3.การกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการที่สร้างคุณค่าและติดตามประเมินผล ดาวน์โหลดเอกสาร

4.การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ ดาวน์โหลดเอกสาร

5.การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และลดการสูญเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร

6.การจัดทำแผนและทบทวนแผนในการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร

7.การสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในกระบวนการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

8.ภาพรวมเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Process

1.การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 

2.การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า 

3.การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดกระบวนการที่สร้างคุณค่า 

4.การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า 

5.การสร้างแผนสำรองฉุกเฉิน, การทบทวนแผนสำรองฉุกเฉิน 

6.การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน, การเผยแพร่ แนะนำหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน, การพัฒนาบุคลากร 

7.การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และลดการสูญเสีย