กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดประกาศ 

เอกสารมาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ (รวม) ดาวน์โหลดเอกสา่ร

1. การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

1

2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

2

3. การส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

  3

4. การจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

4

5. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (Call Center) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

5

6. การยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

6

7. การยื่นขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

7

8. การขอรับเงินหลังคำวินิจฉัย เพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

8

9. การขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป

    - กรณียื่นคำร้อง ณ สำนักงานคุ้มครองพยาน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

       9

    - กรณียื่นคำร้องผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

       10

10. การขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี-ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

11

11. การขอรับเงินค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

12

12. แนวทางปฏิบัติในการนำพยานเข้าสู่การคุ้มครอง : กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนก่อนส่งต่อพยานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

13

13. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

14

14. การเผยแพร่เอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

15