Print
Parent Category: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3
Hits: 911

1. การขอเอกสารเผยแพร่ 

2. การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 

3. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

4. การพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน (การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท) 

6. การยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา การยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 

7. การขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป กรณียื่นคำร้องผ่านสำนักงานคุ้มครองพยาน 

8. การขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป กรณียื่นคำร้องผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 

9. การรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ( กรณีส่งต่อหน่วยงานอื่น ) 

10. การขอรับเงินหลังคำวินิจฉัยเพื่อขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 

11. แนวทางปฏิบัติในการนำพยานเข้าสู่การคุ้มครอง : กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนก่อนส่งต่อพยานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติในการนำพยานเข้าสู่การคุ้มครอง : กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนก่อนส่งต่อพยานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

12. การขอรับค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน 

13. การให้บริการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามโครงการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา 

14. การขอรับการคุ้มครองพยาน ตามมาตรการพิเศษแก่ พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาลของพยาน หรือ บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน (มาตรการพิเศษ)