Print
Parent Category: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1
Hits: 1055

1.กระบวนการกำหนดทิศทางองค์การ (LD1) ดาวน์โหลดเอกสาร

2.กระบวนการสื่อสารถ่ายทอดทิศทางองค์การ (LD1) ดาวน์โหลดเอกสาร

3.กระบวนการเสริมสร้างธรรมาภิบางในองค์การ (LD2) ดาวน์โหลดเอกสาร

4.กระบวนการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ (LD3) ดาวน์โหลดเอกสาร

5.กระบวนการการกำกับดูแลองค์การที่ดี (LD4) ดาวน์โหลดเอกสาร

6.กระบวนการการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นในสังคม (LD5) ดาวน์โหลดเอกสาร

7.ภาพรวมเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร