กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1.กระบวนการกำหนดทิศทางองค์การ (LD1) ดาวน์โหลดเอกสาร

2.กระบวนการสื่อสารถ่ายทอดทิศทางองค์การ (LD1) ดาวน์โหลดเอกสาร

3.กระบวนการเสริมสร้างธรรมาภิบางในองค์การ (LD2) ดาวน์โหลดเอกสาร

4.กระบวนการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ (LD3) ดาวน์โหลดเอกสาร

5.กระบวนการการกำกับดูแลองค์การที่ดี (LD4) ดาวน์โหลดเอกสาร

6.กระบวนการการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นในสังคม (LD5) ดาวน์โหลดเอกสาร

7.ภาพรวมเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร