กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรมต้นแบบ

    ร่วมกับ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Download

 

๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

    ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม Download

 

๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมการปกครอง Download

 

๔. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย Download

 

๕. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือว่าด้วยโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม Download

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานคุ้มครองพยาน

๑. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการคุ้มครองพยาน

    ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Download

 

๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการคุ้มครองพยานในคดีอาญาในพื้นที่ภาคใต้

    ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๙ Download

 

๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานในคดีอาญาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

    ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Download

 

๔. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันในคดีอาญา

    ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ Download

 

๕. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

    ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ Download

 

๖. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับ

    ยาเสพติด ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. Download

 

๗. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

    ร่วมกับ กรมการปกครอง Download

 

๘. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการคุ้มครองพยาน

    ร่วมกับ กองบัญชาการศึกษา Download

 

๙. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

    ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download

๑๐. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการคุ้มครองพยาน

      ร่วมกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัย Download

 

๑๑. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

      ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม Download

 

๑๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

      ร่วมกับ กรมการปกครอง Download

 

๑๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

      ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Download

 

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

๑. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการรับคำขอค่าตอบแทนในกรณีที่มีบุคคลได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ

    ตามความในพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

    ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Download

 

๒. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
    และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

     ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย
              และสมาคมประกันวินาศภัยไทย
Download

 

๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการเข้าถึงสิทธิได้รับ
    ค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา ในเขตพื้นที่ภาค 8

    ร่วมกับ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงพัฒนาสังคมและ
             ความมั่นคงของมนุษย์ 
Download

 

๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในทางธุรการระหว่างศาลอาญา กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการแจ้งสิทธิแก่จำเลย
    ในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องจำเลยในคดีนั้น

    ร่วมกับ ศาลอาญา Download

 

๕. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
    ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
 

    ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Download

 

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

    ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติDownload

 

๒. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาชน

    ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ Download

 

๓. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ

    ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Download

 

๔. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

    ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี Download

 

๕. บันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

    ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม Download

 

๖. บันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยสันติวิธี

    ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน Download

 

๗. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Download

 

๘. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการประกันภัย

    ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย Download

 

๙. บันทึกความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

    ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า Download

 

๑๐. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน

      ร่วมกับ กรมการปกครอง Download

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

๑. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

    ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว Download

 

๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการขอปล่อยชั่วคราว

    ร่วมกับ ศาลอาญาธนบุรี Download

 

๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะเทคโนโลยีสานสนเทศ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

       ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Download

   

    ๔. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ระหว่าง มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

       ร่วมกับ มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก Download

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานเลขานุการกรม

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

    ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. Download

 

๒. บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

    ร่วมกับ ธนาคารออมสิน Download