กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรมต้นแบบ

    ร่วมกับ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Download

 

๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

    ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม Download

 

๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กรมการปกครอง Download

 

๔. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย Download

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานคุ้มครองพยาน

๑. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการคุ้มครองพยาน

    ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Download

 

๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการคุ้มครองพยานในคดีอาญาในพื้นที่ภาคใต้

    ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๙ Download

 

๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการคุ้มครองพยานในคดีอาญาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

    ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Download

 

๔. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผู้ถูกกักกันในคดีอาญา

    ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ Download

 

๕. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

    ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ Download

 

๖. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับ

    ยาเสพติด ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. Download

 

๗. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

    ร่วมกับ กรมการปกครอง Download

 

๘. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการคุ้มครองพยาน

    ร่วมกับ กองบัญชาการศึกษา Download

 

๙. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

    ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Download

๑๐. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดทำและฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการคุ้มครองพยาน

      ร่วมกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัย Download

 

๑๑. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

      ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม Download

 

๑๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

      ร่วมกับ กรมการปกครอง Download

 

๑๓. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

      ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Download

 

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

๑. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการรับคำขอค่าตอบแทนในกรณีที่มีบุคคลได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจ

    ตามความในพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

    ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Download

 

๒. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
    และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

     ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย
              และสมาคมประกันวินาศภัยไทย
Download

 

๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการเข้าถึงสิทธิได้รับ
    ค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา ในเขตพื้นที่ภาค 8

    ร่วมกับ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กระทรวงพัฒนาสังคมและ
             ความมั่นคงของมนุษย์ 
Download

 

๔. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในทางธุรการระหว่างศาลอาญา กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการแจ้งสิทธิแก่จำเลย
    ในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องจำเลยในคดีนั้น

    ร่วมกับ ศาลอาญา Download

 

๕. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
    ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
 

    ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Download

 

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

    ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติDownload

 

๒. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาชน

    ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ Download

 

๓. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ

    ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Download

 

๔. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

    ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี Download

 

๕. บันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

    ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม Download

 

๖. บันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยสันติวิธี

    ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน Download

 

๗. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

    ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Download

 

๘. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการประกันภัย

    ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย Download

 

๙. บันทึกความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

    ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า Download

 

๑๐. บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการอำนวยความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน

      ร่วมกับ กรมการปกครอง Download

 

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

๑. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

    ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว Download

 

๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการขอปล่อยชั่วคราว

    ร่วมกับ ศาลอาญาธนบุรี Download

 

๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะเทคโนโลยีสานสนเทศ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

       ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Download

รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมทำ MOU กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานเลขานุการกรม

๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ก.พ. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

    ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. Download

 

๒. บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

    ร่วมกับ ธนาคารออมสิน Download