กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพเพื่อประชาชน ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการขอปล่อยชั่วคราว ระหว่าง ศาลอาญาธนบุรี กับ กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม ระหว่าง สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม 

 

 

บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ