กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบฟอร์มตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ พ.ศ.๒๕๕๙

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ข้อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมฯ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง) 

ประกาศกรมฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมฯ 

ฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมฯ 

คู่มือ ITA ปี 2561 ปรับปรุง 1 พ.ย.60 

ลงเว็ปไซต์ ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมฯ 

 

ชมรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ข้อบังคับชมรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ.2560

ใบสมัครสมาชิกชมรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ