กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ พ.ศ.๒๕๕๙

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ข้อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมฯ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง) 

ประกาศกรมฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมฯ 

ฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมฯ 

คู่มือ ITA ปี 2561 ปรับปรุง 1 พ.ย.60 

ลงเว็ปไซต์ ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมฯ