กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนยุทธศาสตร์กคส. 20 ปี
    - แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)
    - แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563)

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กฎกมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
    - กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
    - กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ (หน้าหลัก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

9. Social Network
   -  Facebook 
   -  Facebook Fanpage
   -  Line ID : rlpdconsultation

แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี (พ.ศ.2563)

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

    - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 3 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานประจำปี พ.ศ. 2562
    - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
    - คู่มือ การปฏิบัติงานกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
    - คู่มือปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
    - คู่มือปฏิบัติงาน(work Manuall กองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษชน 

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
    - คู่มือกระบวนงานการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว
    - มาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
    - กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
    - สถิติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ศูนย์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
    - สถิติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน     

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   - หัวข้อความพึงพอใจขอผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. 2562
17. E–Service
  - Facebook 
  - Application : RLPD service
  - Line ID : rlpdconsultation

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ออกประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของกรม การพัฒนาบุคลากรต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อให้การพัฒนาตอบสนองต่อภารกิจกรม การสรรหา บรรจุ แต่งบุคคลต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.พ.กำหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน การสร้างขวัญกำลังและการจัดหาสวัสดิการต้องมีเป้าหมายเพื่อบุคลากรของกรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับการทำงานต้องมีความสมดุลอย่างต่อเนื่อง

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     26.1PMQA

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะประเด็นด้านบุคลากร จึงได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวด 5 บุคลากร เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้านขีดความสามารถ และอัตรากำลังของบุคลกร รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลกร เพื่อก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี สร้างความผูกพัน การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มเพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการต่อไป

     26.2 แผนกลยุทธ์ HR

             - แผน HR.SC 3 ปี (2563-2565)

             - แผน HR.SC ประจำปี (2563)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร บรรลุพันธกิจ เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเพื่อใช้ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า โดยในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 5 มิติ คือมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

     26.3 แผนพัฒนาบุคลากร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความสำคัญกับพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพผ่านวิธีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง คนคุณภาพ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาการบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563' ขึ้น

     26.4 แผนผูกพัน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความผูกพันเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงาน การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการในการทำงานของบุคลากร รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากรในองค์ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป


27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      27.1 หลักเกณฑ์สรรหาบรรจุ

              - การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามคู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลข้ารับราชการของ สำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ว17/2556 และ ว16/2551 และ ว18/2556
                 - คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ

              - การคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
                 - ว16 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
                 - แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกฯ

              - การคัดเลือกข้าราชกการประเภทอำนวยระดับต้น
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
                 - ว9 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
                 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการฯ

              - การคัดเลือกข้าราชการ ย้ายและเลื่อน ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้ง ย้าย/เลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
                 - แต่งตั้่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
                 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
                 - ว7 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
                 - ว10 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
                 - การจัดกลุ่มตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการ
                 - บันทึกข้อตกลงการให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าทีี่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุ
                 - ประกาศ อ.ก.พ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องการประเมินบุคคลฯ

              - การคัดเลือกข้าราชการประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้ง เลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
                 - แต่งตั้งกรรมการอ่านผลงาน ระดับชำนาญงาน
                 - ว34 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำ รงตำ แหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำ นาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำ หรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำ รงตำ แหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำ นาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำ หรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

              - การคัดเลือกข้าราชการประเภททั่วไประดับอาวุโส
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้ง เลื่อน ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
                 - แต่งตั้งกรรมการอ่านผลงาน ระดับอาวุโส
                 - ว22 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11

              - การเลือกสรรพนักงานราชการ
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามคู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของ สำนักงาน ก.พ.
                 - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
                 - คู่มือการบริหารงานของพนักงานราชการ
                 - คู่มือการเลือกสรรพนักงานราชการ

              - ระเบียบหลักณฑ์วิธีการบริหารพนักงานราชการ
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการบริหารพนักงานราชการ ในการจัดจ้าง ประเมินผลงาน ต่อสัญญาจ้าง การย้ายสถานที่ปฎิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์
ในการบริหารพนักงานราชการของ สำนักงาน ก.พ. และสำนักนายกรัฐนตรี กำหนด
                 - การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5ทับ15 ลงวันที่ 22 ก.พ.2560
                 - กำหนดลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะและกำหนดกรอบอัตรากำลัง ฉบับที่่ 2
                 - กำหนดลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะและกำหนดกรอบอัตรากำลัง
                 - เกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                 - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1008.5-23 ลวท. 25 มี.ค. 54นร.1008.5-23 ลวท. 25 มี.ค. 54
                 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
                 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
                 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
                 - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1008.5ทับ1 ลงวันที่ 5 ม.ค. 55
                 - หลักเกณฑ์การบอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                 - หลักเกณฑ์การพ้นจากการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
                 - หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

              - การรับรองคุณวุฒิ
                กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองคุณวุฒิ ในการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ตามระดับและประเภทตำแหน่งของบุคคลที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ
                 - ว14 การรับรองคุณวุฒิการรับรองคุณวุฒิ

      27.2 หลักเกณฑ์ งานทะเบียนและสิทธิประโยชน์

              - หลักเกฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้วางหลักเกณฑ์กรประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.พ.กำหนด โดยวางหลักเกณฑ์การประเมินผลกรปฏิบัติราชการ กรอบระยะเวลาดำเนการประเมินผล
                 - ว20-2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
                 - ประกาศกรมฯ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
                 - ประกาศกรมฯ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ฉบับแก้ไข)
                 - ว20-2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

              - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน พรก
                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้วางแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
                 - ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
                 - ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่วไป  พ.ศ. 2562

              - การเลื่อนเงินเดือน
                กรมคุ้มครองิสทธิและเสรีภาพ ได้วางหลักเกณฑ์กรเลื่อนเงินเดือน การบริหารวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือน ตามแนวทางและวิธีการที่ ก.พ. กำหนด และการบริหารค่าตอบแทนแก่พนักงานราชการไปไปตามแนวทางที่ระเบยีบสำนักนากรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนด
                 - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2552
                 - ประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
                 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
                 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

              - สิทธิประโยชน์
                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการลาของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งวางหลักในเรื่องของผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต ผู้มีสิทธิลา ประเภทการลา เป็นต้น
                 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ

              - สิทธิประโยชน์ พรก
                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการลา และได้ค่าตอบแทนระหว่างการลาของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างขวญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
                 - ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
                 - ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ๒) การสะสมวันลาพักผ่อน

              - รางวัลคนดี
                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้วางหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ที่ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทุ่มมเท
เสียสละทำงานอย่างเต็มที เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีคุ้มครองสิทธิฯ
                 - ประกาศหลักเกณฑ์คนดีศรีคุ้มครองสิทธิ ลงสันที่ 2 สิงหาคม 2562             

              - ข้าราชการดีเด่น
                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการที่จะได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ประพฤติและดำรงตนเป็นแบบอย่างดี เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ การปฏิบัติงานมีผลงานเป็นประจักษ์ และโดดเด่นเป็นที่ยอม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ
                 - คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

              - สวัสดิการ
                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บริหารงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเบิกจ่ายเงินสงเคราะหืให้กับบุคลากรของกรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียบสมรส การคลอดบุตร การลาออกจากราชการ การฌาปนกิจ การประสบภัย
รวมถึงค่าใมช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น ซึ่งสวัสดิการดังกล่าวเป็นระบบหนึ่งของการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและรักษาบุคลากรของกรมให้อยูในระบบราชการอยางยั่งยืนต่อไป
                 - ระเบียบสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิฯ ปี พ.ศ. 2560
                 - ระเบียบสงเคราะห์ ช่วยเหลือ จมบ.60

              - เครื่องราชอิสริยาภรณ์
                กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่ได้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาด สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราตามกฎหมายใด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
                 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒)
                 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
                 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 (แก้ไข)
                 - พรบ.เหรียญจักรมาลาและเหริยญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
                 - บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชฯ แก่ข้าราชการ
                 - บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชฯ แก่พนักงานราชการ
                 - บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชฯ แก่คู่สมรสผู้ดำรงตำแหน่ง

      27.3 หลักการฝึกอบรมบุคลการ กคส

              27.3.1 ประกาศ ยธ. หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม

              27.3.2 ประกาศ กคส. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

      28.1 ผลงานแผน PMQA 2562 
               ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหทมายเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้านขีดความสามารถ และอัตรากำลังของบุคลกร รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลกร เพื่อก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี สร้างความผูกพัน การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มเพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการต่อไป โดยในปี ๒๕๖๒ กำหนดจัด ๓๕ กิจกรรม ดำเนินการสำเร็จ ๓๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

      28.2 ผลงานแผน HR 2562
               ผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้การบริหารบุคลกรกรมเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์องค์กร โดยในปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดกิจกรรม ๒๐ กิจกรรม ดำเนินการบรรลุผล จำนวน ๑๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๐

      28.3 ผลงานแผนพัฒนาบุคลากร 2562
               ผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และภารกิจในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดจัด ๕ กิจกรรม ดำเนินการสำเร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาศัยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับต้น และการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

      28.4 ผลงานแผนผูกพัน 2562
             - รายงานแผนผูกพัน 2562
             ผลการดำเนินงาน ตามแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีพาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงาน การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการในการทำงานของบุคลากร รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทำงานของบุคลากรในองค์ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้มีประสิทธิภาพ โดยในปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดจัด ๔๕ กิจกรรม ดำเนินการสำเร็จ ๔๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๘

             

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริและประพฤติมิชอบ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฉบับภาษาภาษาไทย

การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฉบับภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ พ.ศ.๒๕๕๙

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ข้อ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมฯ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง) 

ประกาศกรมฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมฯ 

ฉบับภาษาอังกฤษ ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมฯ 

คู่มือ ITA ปี 2561 ปรับปรุง 1 พ.ย.60 

ลงเว็ปไซต์ ประกาศกรมฯ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมฯ 

ชมรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ข้อบังคับชมรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ.2560

ใบสมัครสมาชิกชมรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ