กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... icon new 2


 


แบบสอบถามความต้องการ โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในกรม ให้รองรับการใช้งานผ่านเลขบัตรประชาชน 


 

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

 


แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561 


แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร ประจำปี 2560 


- แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร


- แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน/ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ


(2560-04-26)- แบบสอบถามการกำหนดทิศทางการบรรลุวิสัยทัศน์ พร้อมจัดทำคำอธิบายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีตัววัด ของกลุ่มแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ


 

- แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน


- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบ Intranet

- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2/2559

- แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร