กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบสอบถามบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การและการประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์การ


- แบบประเมินกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 icon new 2


- แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปรับปรุงระบบบริหารจัดการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 icon new 2


- แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร ประจำปี 2561 icon new 2


- แบบสอบถามบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทางการดำเนินงาน และการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ประจำปี 2561 icon new 2


- แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 


แบบสอบถามความต้องการ โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในกรม ให้รองรับการใช้งานผ่านเลขบัตรประชาชน 


แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....


แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561 


แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 


แบบสอบถามความคิดเห็น ผู้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


 

- แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน/ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ


- แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน


- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบ Intranet