กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบสอบถามความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การเปิดโอกาสให้บุคคลล้มละลายสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ icon new 2


แบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. .... (ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา)


- แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


แบบสอบถามบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การและการประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์การ


- แบบประเมินกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 icon new 2


- แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปรับปรุงระบบบริหารจัดการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 icon new 2


- แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร ประจำปี 2561 icon new 2


- แบบสอบถามบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการรับรู้วิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทางการดำเนินงาน และการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม ประจำปี 2561 icon new 2


แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 


แบบสอบถามความต้องการ โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในกรม ให้รองรับการใช้งานผ่านเลขบัตรประชาชน 


แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....


แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561 


- แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน/ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ


- แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน


- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบ Intranet