กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560icon new 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร ประจำปี 2560 icon new 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน/ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2560-04-26)- แบบสอบถามการกำหนดทิศทางการบรรลุวิสัยทัศน์ พร้อมจัดทำคำอธิบายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีตัววัด ของกลุ่มแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบ Intranet

- แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2/2559

- แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม