กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 41594436 426377544434171 3106002644888453120 n41580056 297262784435799 2340153475716874240 n

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรม บาหลี ไดนาสตี้ รีสอร์ต เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายศุขโข  สืบสุข นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายพัสกร เพชรในหิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และผู้แทนจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายอาเซียนเพื่อการคุ้มครองเหยื่อและพยาน ครั้งที่ 3 (The 3rd Annual Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection) เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) และประสบการณ์ในการช่วยเหลือเหยื่อและการคุ้มครองพยานของประเทศไทยแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้เน้นเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อจากการก่อการร้าย โดยประเทศไทยได้นำเสนอภาพรวมสถานการณ์และบริบทของประเทศไทยซึ่งไม่มีการก่อการร้าย และไม่มีกฎหมายช่วยเหลือเหยื่อ หรือ คุ้มครองพยานการก่อการร้ายโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับที่ประชุมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและเหยื่ออาชญากรรมในประเทศไทย  ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติในประเทศไทยกับมาตรฐานสากล  ตลอดจนเนื้อหาและกระบวนการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองพยานในประเทศไทย ซึ่งได้อธิบายถึงหลักการ หลักเกณฑ์ และมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการเป็นหน่วยงานกลางในการให้ความคุ้มครองแก่พยานของประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนามาตรฐานการช่วยเหลือเหยื่อและการคุ้มครองพยานต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

14 กันยายน 2561 / กสป.-ภาพ, พบพร-ข่าว