กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

126893

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน จัดโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองพยาน รุ่นที่ ๒ โดยมีเจ้าหน้าที่กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า (ระดับชั้นประทวน)
จำนวน ๓๐ นาย เข้าร่วม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองพยานและระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน รวมถึงขั้นตอนการคุ้มครองพยาน และการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในประกาศการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

ทั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คาดหวังว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มีต่อระบบการคุ้มครองพยานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ /สคพ.-ภาพ, พบพร-ข่าว