กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

124

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Leaving No One Behind :The Equal Rights Coalition Global Conference on LGBTI Human Rights and Inclusive Development        

สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อยรายประเด็น อาทิ การส่งเสริมสิทธิของกลุ่ม LGBTI ด้วยวิธีการทูต ต้นแบบที่ดีของการส่งเสริมสิทธิของกลุ่ม LGBTI ผ่านทางนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ  การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสิทธิของกลุ่ม LGBTI บทบาทภาคเอกชนในการส่งเสริมสิทธิของกลุ่ม LGBTI ตลอดจนการเชื่อมโยงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น HIV/AIDS  การศึกษา การพัฒนาฐานข้อมูล การเลือกปฏิบัติ ฯลฯ

ทั้งนี้ ในช่วงพิธีปิดการประชุมฯ นายวิชาวัฒน์  อิศรภักดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามรัฐบาลไทย โดยยืนยันการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม LGBTI ในระดับนโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบัติ โดยเฉพาะการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศ ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ERC นั้น ประเทศไทยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ และยินดีรับกลับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑/พิชญ-ข่าว