กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                           IMG 9235IMG 9230IMG 9256

      IMG 9242IMG 9266IMG 9207IMG 9206

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผลการประชุมฯ ที่สำคัญดังนี้ ๑.การรายงานผลการติดตามตรวจสอบสถานะคดีทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ และการถอนชื่อบุคคลออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกบังคับให้หายสาบสูญของ UN โดยคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ๒.การพิจารณากระบวนการเยียวยา และการเยียวยาบุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ถูกบังคับให้หายสาบสูญของ UN โดยคณะอนุกรรมการเยียวยาฯ ๓.การรายงานผลการดำเนินงานในการฝึกอบรมคณะอนุคัดกรองฯ การหารือหน่วยงานนำร่องในการป้องกันการทรมานและการจัดทำ MOU กับองค์กร APT โดยคณะอนุกรรมการป้องกันฯ ๔.การรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบคดีทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยคณะอนุกรรมการคัดกรองฯ ๖ ชุด

ทั้งนี้ การดำเนินของคณะกรรมการฯ เป็นการประกันให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ /อุษา-ภาพ/ข่าว