กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

S 102637578S 102637579S 102637581S 102637582

                                                S 102637580S 102637583

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรม เบส เวสเทิล ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง และพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นางสุภาวดี บุญพบ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการประชุมฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุภาครัฐ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะการตีความในข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลัง และพัสดุในการปฏิบัติงานและลดข้อผิดพลาดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามมา ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้มีการยกเลิก และได้ตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัลนา ภู่สำลี ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ พร้อมด้วย อาจารย์วีรพล เทพานนท์ ผู้แทนกองการพัสดุภาครัฐ และ อาจารย์ผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ ผู้แทนกองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล บรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

 ******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

11  กรกฎาคม ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว