กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศฯ  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1. รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)

 

2. รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (ด้านกฏหมาย)

 

3. . รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)