กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

277

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเติมเต็มร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อที่จะสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อนำพาสังคมไปสู่สันติสุขต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑3 มิถุนายน ๒๕๖๑ / พิชญ-ข่าว