กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

241

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ๓๐ หัวข้อ “การให้ความคุ้มครองพยานและผู้เสียหาย”

          สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลยุติธรรมมีผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมถึงสนองตอบต่อนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

                   ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑/พิชญ-ข่าว