กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

240

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม 25๖๑ เวลา ๐๙. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป  รวมถึงนำเสนอโครงการความร่วมมือในการป้องกันการกระทำทรมานขององค์กร  Association for the Prevention of Torture (APT)  และร่วมพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับคณะอนุกรรมการคัดกรองคดีทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย และยุติธรรมจังหวัดใน ๕ ภูมิภาค รวมทั้งการหารือระดับนโยบายกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า และหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการคดีความมั่นคง  นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตกลงกับ APT ที่จะทำ MOU ความร่วมมือในการจัดทำคู่มือป้องกันการทรมานฯ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมจะนำไปประกอบการจัดทำมาตรการป้องกันการกระทำทรมานและต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑5 พฤษภาคม ๒๕๖1 / พบพร-ภาพ,ข่าว