กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

215

215.1

 วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ จัดพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยคณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รดน้ำขอพรจาก นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดชอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสุรศิษฎ์ บัวทรัพย์ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางจันทร์ชม จินตยานนท์ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ และ นางสาวนิภา รอตทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวันปีใหม่ของไทย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้โอวาทเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อีกด้วย 

215.2

215.3

                    และในวันเดียวกัน เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรแด่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรดน้ำขอพรเป็นอย่างมาก