กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

214

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

             สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๑๑/๒๕๖๑ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และการบูรณาการการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกองทุนยุติธรรม นอกจากนี้ ได้มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์กรณีมีการชักชวนประชาชนเข้าร่วมลงทุนธุรกิจหรือรับผลประโยชน์อันอาจเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

             ๑.เรื่องโครงการประชาธิปไตยกินได้ ธุรกิจแฟรนไชน์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นชันชนะและลูกชิ้นปิ้งชัยชนะ

             ๒.เรื่องการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชผลทางการเกษตร (อินทผลัม)

             ๓.เรื่องการชักชวนให้ระดมทุนนอกระบบในลักษณะแชร์ลูกโซ่ และให้ร่วมลงทุนเล่นแชร์ออนไลน์หรือ
การเล่นแชร์
ที่ผิดกฎหมายขัดต่อ พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.๒๕๓๔

             ๔.เรื่องการหลอกลวงให้สมัครสมาชิกและฝากเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ได้
รับผลประโยชน์จากสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์

             ๕.เรื่องการหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงิน เพื่อแลกรับผลประโยชน์
อันเป็นผลกำไรจากการลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีการแอบอ้าง

             ๖.เรื่องการหลอกลวงให้ประชาชนเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอนเข้าบัญชี โดยอ้างว่าเป็นโครงการช่วยเหลือ
ผู้ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส แต่ประชาชนที่เปิดบัญชีกลับถูกดำเนินคดีอาญาฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
(
Call Center)

             ๗.เรื่องการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

             ๘.เรื่องการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนซื้อหุ้นการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้รับเงินปันผล

           

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ เมษายน 2561/พิชญ-ภาพ/อุษา-ข่าว