กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

164

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง จ.ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้ความรู้และ
ตอบข้อซักถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแก่คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ย ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาวและศูนย์ไกล่เกลี่ย ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นางสุกัญญา สาแสง ประธานอาสาคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ.ฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ

         สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยให้ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการทำหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน พ.ศ. .... เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑/พิชญ-ช่าว