กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

162

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตึก ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักงานคุ้มครองพยาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน โดยมี พล.ต.อ.ชัชวาล สุขสมจิตร์ เป็นประธาน

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาร่างบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ E-AHT ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ใช้ในการรายงาน TIP Report ของประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในร่าง MOU ดังกล่าว โดยในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น จะดำเนินการลงข้อมูลด้านการคุ้มครองพยานและการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ในขั้นตอนต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑/สคพ.-ภาพ/พบพร-ข่าว