กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

153

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้องสว่างกมล นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Mrs.Laurie Field และ Mr.Michael Golojuch, Jr. เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหมู่เยาวชนอาเซียน โดยในปีนี้ผู้ได้รับทุนเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในอาเซียนที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในไทยและสหรัฐฯ อาทิ แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ การจัดทำร่าง พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต การคุ้มครองผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ การต่อสู้และผลักดันเรื่องการสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในพม่า การอพยพมาค้าบริการทางเพศในประเทศไทย ความท้าทายในการให้การรักษาผู้ติดเชื้อ HIV การจัดฮอร์โมนให้กับผู้ต้องขังข้ามเพศ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้ ในอนาคตกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอาจพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ YSEALI เพื่อไปเรียนรู้กับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับกรมฯ ต่อไปได้

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ มีนาคม ๒๕๖๑/พบพร-ภาพ/ ข่าว