กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

152

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มประเด็น “การเข้าถึงการเยียวยา การคุกคามทางกระบวนการยุติธรรม บทบาท
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลไกขับเคลื่อน และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

สำหรับในที่ประชุมนั้น ได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทายต่างๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหาย การช่วยเหลือผ่านทางกองทุนยุติธรรม มาตรการลดระยะเวลาในการพิจารณาคดีโดยศาล มาตรการเยียวยาที่นอกเหนือจากศาล มาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การแก้กฎหมายเพื่อป้องกันการฟ้องคดีโดยมิชอบ การให้ความช่วยเหลือแรงงานในการดำเนินคดีโดยกระทรวงแรงงาน และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ UNGPs ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะรวบรวมและประมวลข้อมูลส่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้เตรียมรองรับการเยือนของคณะทำงานสหประชาชาติฯ ต่อไป และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะทำงานสหประชาชาติฯ มีกำหนดไปเยือนในช่วงระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ มีนาคม ๒๕๖๑/พบพร-ภาพ/ ข่าว