กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

151

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปิติ ทฤษฎีคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย มูลนิธิมานุษยะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อกระบวนการ UPR จัปประชุมระดับอนุภูมิภาคเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับจากกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ โดยมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ บรรยายให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการ UPR ในประเทศไทย พัฒนาการเชิงบวก และข้อห่วงกังวลที่นานาชาติมีต่อประเทศไทย รวมทั้งแผนการปฏิบัติการของภาครัฐในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากกระบวนการ UPR รอบที่ ๒

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันถึงผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่น่าห่วงกังวลในภาคใต้ อาทิ การละเมิดนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของกลุ่มนักศึกษา การใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นต้น ซึ่งผู้แทนจากภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกับผู้แทนภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน รวมทั้งแสวงหาแนวทางการทำงานร่วมกันต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ มีนาคม ๒๕๖๑/กสป.-ภาพ/พบพร-ข่าว