กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

111

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อ ศึกษา พิจารณา เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับแผนพัฒนากฎหมายและร่างกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติ อนุบัญญัติ รวมถึงปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วย ร่างระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญาตามมาตรการทั่วไป พ.ศ. .... ร่างระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่พยาน พ.ศ. .... ร่างประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยานเพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑/พิชญ-ภาพ,ข่าว