กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

109

วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Regional Workshop on Business and Human Rights) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหภาพยุโรป องค์กร Oxfam และองค์กร International NGO Forum on Indonesian Development โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Zeid Ra’ad Al Hussein ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมหัวข้อ “พัฒนาการล่าสุดในการปฏิบัติตามหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Update on the adoption of UNGP on Business and Human Rights in South East Asia) โดยได้นำเสนอพัฒนาการการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ทั้งในระดับปฏิบัติ ระดับนโยบาย ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ข้อท้าทาย  และแผนการดำเนินงานของไทยในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชื่นชม และให้ความสนใจการดำเนินงานของประเทศไทย โดยได้มีการสอบถามถึงการประเมินสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ การแบ่งบทบาทหน้าที่กับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การเพิ่มประเด็นการละเมิดสตรีไว้ในแผนฯ การทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่ม SME  การสนับสนุนกิจกรรมของภาคประชาสังคม ฯลฯ อีกทั้งที่ประชุมยังได้สนับสนุนให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนศึกษาแนวทางการดำเนินงานของไทยเป็นต้นแบบ และปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละประเทศต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑/กสป.-ภาพ,พบพร-ข่าว