กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

50

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ ฮอลล์ ๑-๒ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงาน
Thailand Friendly Design Expo ๒๐๑๗ มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวและเมืองศูนย์กลางอารยสยถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน และเพื่อนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงธุรกิจ และการออกแบบที่เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ หรือ Friendy Design และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือ Friendy Design เพื่อสังคม ประเทศชาติ ทั้งทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ หลักการ และแนวคิดการออกแบบ ที่เป็นสากล อีกทั้ง ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้สังคมไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบและสร้างอารยสถาปัตย์ เตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีกลางในการจัดแสดงผลงาน ความก้าวหน้า และการพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลของกระทรวง องค์กร หน่วยงานสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน

กระทรวงยุติธรรม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้“Thailand Friendly Design Expo”เป็นปีที่ ๒ ตั้งอยู่ที่บูธหมายเลข A๑๑/๓-A๑๑/๔ (ใกล้บูธกระทรวงการต่างประเทศ)  โดยบูธกระทรวงยุติธรรมได้รับการสนับสนุนการจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และภาคีสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน อาทิ สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนสมาคมฟ้าสีรุ้ง

แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ จัดคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย พร้อมจัดแสดงแสดงสื่อจำนวน ๒ รูปแบบ ได้แก่ คู่มือประชาชนภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรูปแบบ Electronic Publication (EPUB) และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รูปแบบ GR code และกิจกรรมให้ความรู้สิทธิมนุษยชนผ่านเกมเคารพสิทธิ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบที่ดิน โดยกล้อง UAV กิจกรรมรู้ทันแชร์ลูกโซ่ กิจกรรมให้ความรู้ผ่านเกมหนี้นอกระบบ กิจกรรมการสอนอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด (Daisy) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิตฯ กิจกรรมเกมการตอบคำถามกฎหมาย กิจกรรมการแปลโดยล่ามภาษามือ อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ / พิชญ-ภาพ,พบพร-ข่าว