กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 49

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะ เข้าร่วมการประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ ๖ ซึ่งเป็นวันที่ ๓ ของการประชุม

ในช่วงเช้า อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เป็นผู้ร่วมเสวนาในการประชุมภายใต้หัวข้อ "แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงการเยียวยา" (National Action Plan on Business and Human Rightd and Access to Remedy) โดยประเทศไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะประเทศต้นแบบในอาเซียน โดยอธิบดีฯ ได้กล่าวถึงพัฒนาการของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  กลไกเข้าถึงการเยียวยาในปัจจุบัน  แนวทางการกำหนดมาตรการและกลไกเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงพัฒนาการล่าสุดของประเทศไทยในการประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ

และในช่วงบ่าย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNDP จัดการประชุมคู่ขนานในหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้ากับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการนำหลักการเสาที่ ๓ ของหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (การเข้าถึงการเยียวยา)ไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Moving Forward with National Action Plans on Business and Implementing Pillar III in Southeast Asia) โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เป็นผู้ร่วมอภิปรายเพื่อนำเสนอพัฒนาการการดำเนินงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินงานปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคตซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของการเผยแพร่ความรู้ การสร้างความตระหนัก การฝึกอบรม การหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆอย่างใกล้ชิด การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลผ่านทางการประกาศวาระชาติ ตลอดจนยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการผลักดันการดำเนินงานประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป

จากนั้น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะ ได้หารือร่วมกับ Dr. Surya Deva ประธานคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group on Business and Human Rights) เกี่ยวกับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้ตกลงกันเกี่ยวกับรูปแบบการมาเยือน อาทิ การบริหารจัดการ กำหนดการเยือน ข้อห่วงกังวล รวมถึงสิ่งที่ประเทศไทยต้องเตรียมการ ฯลฯ ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมองค์การระหว่างประเทศ จะได้หารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการรองรับการมาเยือนต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ / กสป.-ภาพ,พบพร-ข่าว