กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

48

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะ เข้าร่วมการประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ ๖ โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอต้นแบบที่ดีในการนำหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights: UNGPs) ไปสู่การปฏิบัติผ่านทางนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ โดยมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ฝรั่งเศส และอินโดนีเซีย เป็นต้น

จากนั้น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะ พร้อมด้วย ดร.เสรี นนทสูติ  ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน การสร้างความเข้าใจประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อทุกภาคส่วน อีกทั้ง ยังได้ร่วมพูดคุยหารือ ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนระดับสูง
จากหน่วยงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม อีกด้วย

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ / กสป.-ภาพ,พบพร-ข่าว