กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 28

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและประสาน แผนกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 นางปภัสสรา รัตตะรังสี ผู้อำนวยการ  กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นางสาวดวงหทัย แนวพนิช ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สำนักงาน  กิจการยุติธรรม เพื่อร่วมหารือกับเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ซึ่งในที่ประชุม  มีความเห็นร่วมกันในการบูรณาการการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านกลไก กพยจ. พร้อมทั้งเสนอให้ผลักดันการดำเนินงานพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติและกลไกการขับเคลื่อนแผนฯ ในระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการ กพยจ. ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม จะมีกำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ แก่ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กรอบการดำเนินงานของ กพยจ. 4 ด้าน ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ 1) Agenda 2)  Logistic 3) Function/Service และ 4) Monitoring โดยหนึ่งในนั้นคือประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ผ่านงบประมาณบูรณาการต่อไป  

           

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐/กผท.-ภาพ/ พบพร-ข่าว