กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

27

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากร  บรรยายเรื่อง "การขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: ความริเริ่ม ของภาครัฐและองค์กรอิสระ" ในการประชุม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: สิทธิแรงงานของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน" ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and  Development Foundation : HRDF) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายของมูลนิธิ HRDF เสริมสร้างความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองค์กรอิสระในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นนโยบาย สำคัญของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนงานฯ ของมูลนิธิ HRDF ประจำปี 2561 ต่อไป   

           

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐/กสป.-ภาพ/ พบพร-ข่าว