กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 26

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 และ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ “รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน” โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมพันธ์แชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ศาสนา และประชาชน จำนวน 200 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันสมาพันธ์แชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองทัพไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ทั้งนี้กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และเผยแพร่ความรู้เรื่องการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และให้ความรู้ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมในงานดังกล่าวอีกด้วย 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐/สคส. พท. 4-ภาพ/ พบพร-ข่าว