กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 8

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ วิภาวดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเสวนาวิชาการ “สิทธิการตายดี ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ และแนวปฏิบัติกรณีเสียชีวิตที่บ้าน” โดยมี นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางปภัสสรา รัตตะรังสี ผู้อำนวยการ กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้  ในวาระสุดท้ายของชีวิต”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล ในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติความทรมานจากการเจ็บป่วย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตที่บ้านของบุคคลหรือผู้ที่ทำหนังสือแสดงเจตนาขอเสียชีวิตที่บ้าน โดยมี บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม นายทะเบียน ผู้รับแจ้ง นักวิชาการ อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 215 คน เข้าร่วม

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

11 ตุลาคม ๒๕๖๐ / พิชญ-ภาพ,พบพร-ข่าว