กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 7

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนระดับต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙–๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท  เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ  ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง “การไกล่เกลี่ยจากบริบทโลกสู่ชุมชน” และอาจารย์ชลัท ประเทืองรัตนา พร้อมด้วย อาจารย์นันทวรรณ ประจวบ  ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การอภิปรายแนวคิดการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสังคมไทย”

          สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว มีความรู้และทักษะในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท สามารถจัดการความขัดแย้งและปัญหาข้อพิพาทในชุมชนได้อย่างสันติวิธี ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงจะทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ได้นำความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ต่อในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐/พิชญ-ภาพ/ พบพร-ข่าว