กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 6

6.1

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายถาวร พรหมชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.อ. ทรงชัย ศิริโชติ ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวพรพรรณ มณีสถิตย์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4  โดยมี นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่         

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีผู้แทนภาคประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอบคุณที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงิน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) และให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องของคดีความ ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เสียหาย ที่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผู้แทนจากภาคประชาชนในฐานะเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กล่าวถึง การเป็นจิตอาสาในบทบาทของเครือข่ายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังกล่าวถึงหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรม ได้อย่างเสมอภาค

และในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม ได้ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรมผ่านกลไก ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนมาโดยตลอด และได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครฯ เพื่อทำหน้าที่เป็น โฆษกชาวบ้าน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่คนในชุมชน เป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรม  ในการหยิบยื่นความยุติธรรมให้ถึงมือประชาชน รวมถึงเป็นผู้จัดการการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยกลไกการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติข้อพิพาทด้วยบทบาทของคนในชุมชนที่รู้จักและแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้ดี เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนก่อนเป็นคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้นโยบายของรัฐบาล

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นภาคประชาชน ที่มีศักยภาพและพลังความเข้มแข็งที่สามารถรวมตัวกันจัดตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน” ปัจจุบันศูนย์ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทชุมชนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เปิดมาแล้ว 351 ศูนย์ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นลำดับที่ 352 และที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการยกระดับมาตรฐานของศูนย์ฯ ดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความยุติธรรม ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งในอนาคตจะขยายการบริการความยุติธรรมสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ต่อไป

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

9 ตุลาคม ๒๕๖๐ / วรวุฒิ-ภาพ,ข่าว