กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รับสมัครข้าราชการพลเรือนเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ >> ประกาศ  icon new 2

ปกเอกสาร  >> ดาวน์โหลด

แบบพิจารณา หมายเลข >> ดาวน์โหลด

แบบประเมินหมายเลข >> ดาวน์โหลด

ผลงาน 3 ปี >> ดาวน์โหลด

แบบแสดงผล >> ดาวน์โหลด

ข้อเสนอแน >> ดาวน์โหลด

แบบนับเกื้อกูล >> ดาวน์โหลด