กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รับสมัครข้าราชการพลเรือนเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ >> ประกาศ  icon new 2

ปกเอกสาร  >> ดาวน์โหลด

แบบพิจารณา หมายเลข >> ดาวน์โหลด

แบบประเมินหมายเลข >> ดาวน์โหลด

ผลงาน 3 ปี >> ดาวน์โหลด

แบบแสดงผล >> ดาวน์โหลด

ข้อเสนอแน >> ดาวน์โหลด

แบบนับเกื้อกูล >> ดาวน์โหลด

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม