กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 469

         วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และภาคประชาชน รวมทั้งส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการรับฟังสรุปสถานการณ์การเกิดอาชญากรรมในจังหวัด เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางป้องกัน เฝ้าระวังอาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมาย ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการและมีส่วนร่วมกับการบริการในกระบวนการยุติธรรม

         ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม อาทิ จัดพิธีมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 535,800 บาท อีกทั้งยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ พร้อมทั้งร่วมเข้าประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อร่วมมือการทำงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน พร้อมระดมความคิดเพื่อแก้ไขในเรื่องต่างๆ ๕ อีกด้านหลัก คือ การป้องกันอาชญากรรม การสร้างการรับรู้กฎหมาย โครงการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และแนวทางในการสร้างความปรองดองและลดความขัดแย้งในพื้นที่

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

13 กันยายน 2560/ สคส พท1.-ภาพ /กรกนก-ข่าว