กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 468

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์
ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พร้อมด้วย นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริหาร ในระดับดี ชื่อผลงาน “เยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มอบรางวัลให้แก่ผลงานภาครัฐที่มีการพัฒนาการบริการและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ได้พัฒนาการให้บริการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)  ดังนี้

    1) การปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เช่น การกระจายอำนาจสู่พื้นที่ภูมิภาค การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขยายจุดบริการให้เพิ่มมากขึ้น การทบทวนแนวทางการพิจารณาประจำปี ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
และแนวปฏิบัติ ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น

    2) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกของประชาชน

    3) พัฒนากฎหมาย โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด และเพื่อประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญา รวมไปถึงทายาท สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และได้รับการช่วยเหลืออย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเข้ารับรางวัลในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

 

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

13 กันยายน ๒๕60 / สรานันท์ ภาพ -ข่าว