กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 400

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิปล่อยตัวจำเลยในการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. สมชาย  นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางศกุลตรา นนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 บรรยายให้ความรู้ และมี พนักงานสอบสวน จังหวัดร้อยเอ็ด จาก 35 สถานีตำรวจ จำนวน 109 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ ในการจัดโครงการดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีพร้อมกล่าวขอบคุณและประทับใจกับการงานของกรมคุ้มครองสิทธิเป็นอย่างมากนอกจากนี้ ยังช่วยดำเนินการเผยแพร่บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนอย่างดียิ่ง

 

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

3 สิงหาคม ๒๕60 / สคส.พท. 2-ภาพ,พบพร-ข่าว