กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 399

วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นำโดย นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง.MEA.Smart Life.แอพเดียวจบครบทุกเรื่องไฟฟ้า เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการริเริ่มและการพัฒนาแอพลิเคชั่นให้ตอบสนองการทำงานและตรงตามความต้องการของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีแอพลิเคชั่น."MEA.Smart.life“.มาใช้ในการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานแก่ประชาชน อาทิ การตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งชำระเงินออนไลน์ผ่านทางบัตรMaster.Card.และ.Credit.Card.หรือสามารถสร้าง.Barcode.และ.QR.Code.เพื่อนำไปชำระที่หน่วยรับชำระค่าไฟฟ้า การตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง การตรวจสอบสถานที่รับชำระค่าไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงผู้ใช้บริการ พร้อมแผนที่นำทางไปยังหน่วยรับบริการ โดยแสดงผลเป็นแผนที่ภาพเสมือนจริง (Augmented.Reality.:.AR) การรับข่าวสารแจ้งประกาศวัน-เวลาที่จะมีการดับไฟฟ้า รวมถึงการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โดยระบบจะเชื่อมโยงตำแหน่งที่แจ้งเหตุไปยังระบบงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้ทันที ซึ่งผู้ใช้สามารถติดตามผลการดำเนินงานของเรื่องที่แจ้งได้ ถือเป็นช่องทางการติดต่อที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสอดรับกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน ทั้งนี้ แอพลิเคชั่นดังกล่าวได้มียอดดาวน์โหลดมากถึง.๖๐๐,๐๐๐.ราย ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้ประมาณ.๒๐๐,๐๐๐.ครั้งต่อเดือน ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุนขยายงานการบริการผ่าน.Call.Center.และจุดรับชำระค่าบริการลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้ง การไฟฟ้านครหลวง มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาแอพลิเคชั่นแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐/ กสป-ภาพ /กรกนก-ข่าว