กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 398

         วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นางศกุลตรา นนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๒ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และ นายฟ้าใส ดีรักษา พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ ๑๐ โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภายใต้หัวข้อ “จากงานวิจัยสู่นโยบายยาเสพติดไทยและอาเซี่ยน” และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายยาเสพติดแนวใหม่”

         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑-๔  สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหาการเผยแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบัน นโยบายด้านสารเสพติดระดับชาติและระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการผลักดันนโยบายและกฎหมาย การลดทอนความเป็นอาญา การขับเคลื่อนสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรวิชาสารเสพติด ทั้งนี้สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (
UNODC).องค์กรอนามัยโลก.(WHO).สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และ กรมคุมประพฤติ จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วม

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐/ สคส.พท.๒-ภาพ /กรกนก-ข่าว

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม