กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 362

         เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ โดย นางสาวจิราภรณ์ เพชรหนูเสด นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน" ในกิจกรรมประชุมสัมมนาสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองคลองแห มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน
ร่วมถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ แนวคิดทางเกษตร และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย อันจะนำไปสู่การพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเข้มแข็ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕๐ คน เข้าร่วม

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐/ สคส.พท.๔-ภาพ /กรกนก-ข่าว