กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

วันนี้ (วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

11 กรกฎาคม ๒๕60 /สรานันท์-ภาพ,ณัฐพงศ์-ข่าว