กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

358

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ(เงินที่กำหนดให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในชั้นสอบสวนเมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด)แก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัวครั้งที่ 1/2560
โดยมีผู้แทนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อร่างคู่มือการเบิกจ่ายค่าป่วยการที่ปรึกษา ในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงร่างคำสั่งกระทรวงยุติธรรม เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม โดยมีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการเรียกเงินคืนค่าป่วยการติดตามหรือฟ้องร้องดำเนินคดี อีกด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐/ สรานันท์-ภาพ /พบพร-ข่าว