กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

305-1

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นางศกุลตรา นนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 (ขอนแก่น) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและระงับข้อพิพาท และคณะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ"การช่วยเหลือประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ"ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จำนวน 150 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอำเภอบ้านฝาง และเป็นการสร้างการรับรู้สิทธิทางกฏหมาย ขยายเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงการบรรยายกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กฏหมายกองทุนยุติธรรม และกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้  ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการถามตอบและซักถามข้อกฎหมาย  รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐ /สรานันท์.-ข่าว